การขอใช้ Google Meet เพื่อการประชุม ออนไลน์ (การตอบกลับ)

จดหมายข่าว 

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

โรงเรียนในสังกัด

สื่อเสริมการเรียนรู้ ตามนโยบาย

"เดอะไดอารี่ บันทึกประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัติริย์"


       การเรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทยผ่านการ์ตูแอนิเมชั่น ที่ช่วยเสริมการดำเนินงานตามนโยบายเร่งด่วนข้อ 9: การส่งเสริมการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ หน้าที่พลเมืองและศีลธรรม ที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขอให้สถานศึกษาในสังกัดบูรณาการสู่การจัดการเรียนรู้ในชั้นเรียนและหรือกิจกรรมเสริมหลักสูตรอื่นๆ ตามความเหมาะสม เพื่อเสริมสร้างนักเรียนให้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ความเป็นมาของชาติไทยภายใต้สถาบันพระมหากษัตริย์ เกิดความรัก ความภาคภูมิใจในชาติและบรรพบุรุษ
        พบกับ !!! การผจญภัยครั้งยิ่งใหญ่ ของเมฆ ตะวัน และผองเพื่อน กับการย้อนเวลาสู่อดีตเพื่อค้นหาคำตอบของชาติไทย ตั้งแต่สมัยสุโขทัยจนถึงปัจจุบัน สนุกไปกับความรู้ทางประวัติศาสตร์มากมายที่เราอาจไม่เคยรู้มาก่อน...

การ์ตูน "เมืองนิรมิต แห่งจิตตนคร" และ "สัมมาทิฏฐิ ทะลุมิติมายา"


         สื่อเสริมการเรียนรู้ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ที่จะช่วยปลูกฝังวินัย คุณธรรม จริยธรรม ให้แก่นักเรียน ผ่านการ์ตูนแอนิเมชั่น ใช้ประกอบการเรียนรู้ควบคู่กับหนังสือ "จิตตนคร นครหลวงของโลก" และ "สัมมาทิฏฐิ ตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระ" ซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณสังวร โดยกระทรวงศึกษาธิการและสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้รับพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และได้มอบให้กับสถานศึกษาทุกแห่งได้นำไปบูรณาการสู่การเรียนรู้ในรูปแบบต่างๆ เพื่อปลูกฝังให้เด็กและเยาวชนมีความรู้ ความเข้าใจ มีความคิดถูกต้อง และนำไปปฏิบัติในสิ่งที่ดีงาม และเหมาะสมกับบริบทต่างๆ ในสังคมปัจจุบัน  

    ข่าวประชาสัมพันธ์    คลิปงานแถลงข่าวโรงเรียนในสังกัด

อำเภอพุทไธสง

กลุ่มพุทไธสง ๑ (โรงเรียน)

๑. อนุบาลพุทไธสง (โอภาสประชานุกูล)

๒. วัดท่าเยี่ยม

๓. บ้านคูณสระแก้ว(วิชานนท์ประชานุกูล)

๔. บ้านแดง(สหราษฎร์วิทยา)

๕. วัดสระบัว

๖. บ้านเป้า(สิทธิสารอุทิศ)

๗. วัดสุวรรณาราม

๘. ตงสิริราษฎร์อนุสรณ์

๙. วัดธรรมประสิทธิ์

กลุ่มพุทไธสง ๒ (โรงเรียน)

๑. วัดหงษ์

๒. บ้านแคน

๓. วัดเทพรังสรรค์

๔. บ้านยางนกคู่

๕. บ้านเพียแก้ว

๖. บ้านดอนตูม

๗. บ้านซาดศึกษา

๘.วัดวงษ์วารี

กลุ่มพุทไธสง ๓ (โรงเรียน)

๑. วัดโพธิ์

๒. บ้านบุ่งเบา

๓. วัดวรดิษฐ์

๔. ชุมชนบ้านหายโศก

๕. บ้านดอน

๖. บ้านข่อย

อำเภอสตึก

กลุ่มสตึก ๑ (โรงเรียน)

๑.บ้านสตึก

๒.อนุบาลสตึก(ประชาอนุสรณ์)

๓.บ้านหนองเกาะ(คุรุราษฎร์บำรุง)

๔.บ้านคูขาด

๕.บ้านหนองบัวเจ้าป่า

๖.บ้านหนองม่วง

๗.บ้านหัวช้าง

๘.บ้านสระกอไทร

๙.บ้านยางน้ำใส

๑๐.บ้านดงยายเภา

๑๑.บ้านโคกก่อง

กลุ่มสตึก ๒ (โรงเรียน)

๑.ชุมชนบ้านสะแก

๒.บ้านโนนค้อ

๓.บ้านโคกเมือง

๔.บ้านโนนสมบูรณ์

๕.วัดบ้านพลับ

๖.บ้านท่าเรือ

๗.บ้านสำโรงพิมาน

๘.บ้านท่าม่วง

๙.บ้านโนนยาง

๑๐.บ้านโนนธาตุ

กลุ่มสตึก ๓ (โรงเรียน)

๑.บ้านร่อนทอง

๒.บ้านขาม

๓.บ้านหนองน้ำขุ่น

๔.บ้านกระทุ่ม

๕.ชุมชนบ้านดอนมนต์

๖.บ้านนาลาว

๗.บ้านเสม็ด(สถาปัตย์อนุสรณ์๑)

๘.บ้านจะหลวย

๙.บ้านปรือเกียน

๑๐.บ้านละกอ

๑๑.บ้านโคกสุพรรณโคกสุพรรณ

กลุ่มสตึก ๔ (โรงเรียน)

๑.บ้านหนองดุม

๒.บ้านพงแขม

๓.บ้านหนองเชือก

๔.บ้านตาโหงก

๕.บ้านปากช่องสนามชัย

๖.บ้านปลัดมุม

๗.บ้านหนองนกเกรียน

๘.บ้านหนองแคน

๙.บ้านหนองปลาแดก

๑๐.บ้านเมืองแก

กลุ่มสตึก ๕ (โรงเรียน)

๑. บ้านหนองแวง

๒. บ้านกระสัง

๓. บ้านทุ่งวัง

๔. บ้านหนองปุนสำโรง

๕. บ้านหนองยาง-หนองจาน

๖. บ้านหญ้าคา

๗. บ้านหนองครก

๘. บ้านทุ่งวัง สาขาโคกอะโตด ****

กลุ่มสตึก ๖ (โรงเรียน)

๑. บ้านหนองกับ

๒. บ้านหนองหัวควาย

๓. บ้านหนองใหญ่

๔. วัดบ้านสวายตางวน

๕. บ้านตามา

๖. บ้านชุมแสง

๗. บ้านโคกสิงห์

๘. บ้านสระกุด

๙. บ้านเสม็ด

๑๐. บ้านหนองไผ่

อำเภอคูเมือง

กลุ่มคูเมือง ๑ (โรงเรียน)

๑. วัดบ้านปะเคียบ

๒. บ้านดงย่อ

๓. บ้านแพ

๔. บ้านโจด

๕. วัดบ้านเบาน้อย

๖. บ้านโนนกลาง

๗. บ้านสระขี้ตุ่น

๘. บ้านโนนเพกา

๙.บ้านหนองบัวแดง

๑๐. บ้านวังปลัด

๑๑. บ้านหนองนางดำ

๑๒. บ้านหนองขุนพรม

๑๓. บ้านเขว้า

กลุ่มคูเมือง ๒ (โรงเรียน)

๑. บ้านจิก

๒. บ้านดงเค็ง

๓. อนุบาลคูเมือง

๔. บ้านหนองหว้า

๕. บ้านหนองไทร

๖. ชุมชนบ้านหนองขมาร

๗. บ้านหนองติ้ว

๘. บ้านคูบอน

๙.บ้านกอกโคกวิทยา

๑๐. บ้านโสกแต้

๑๑. บ้านโคกใหญ่ 

กลุ่มคูเมือง ๓ (โรงเรียน)

๑. บ้านหนองขวาง

๒. บ้านสระบัว

๓. วัดบัวทอง

๔. ไตรคามศรีอนุสรณ์

๕. บ้านโนนยานาง

๖. บ้านพรสำราญ  

กลุ่มคูเมือง ๔ (โรงเรียน)

๑. บ้านโนนเจริญ

๒. บ้านปะคำดง

๓. บ้านตูม

๔. บ้านปะคำสำโรง

๕. วัดบ้านสำราญราษฎร์

๖. บ้านหนองกระทุ่ม

๗. บ้านหนองดุม

๘. บ้านสวายสอ

๙. บ้านหนองตาด

๑๐. บ้านหนองบัว   

กลุ่มคูเมือง ๕ (โรงเรียน)

๑. บ้านคูบัว

๒. โนนมาลัยหัวฝาย

๓. บ้านหินเหล็กไฟ

๔. บ้านสาวเอ้

๕. บ้านหนองดุมหัวช้าง (ราษฎร์พัฒนา)

๖.บ้านหนองรัก

๗. บ้านตาหล่ำ

๘. บ้านสระปะคำถาวร

๙.บ้านโศกนาคท่าม่วง

อำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์

กลุ่มบ้านใหม่ฯ ๑ (โรงเรียน)

๑. บ้านหนองไผ่เบญจมิตร

๒. วัดวนาสันต์(โศกนาคสามัคคี)

๓. วัดหลักศิลา

๔. วัดสุคันธารมย์

๕. อนุบาลบ้านหม่ไชยพจน์ (ฉลาดราษฎร์บำรุง)

๖. วัดศรีสุนทร

๗. วัดอิสาณ

๘. วัดไพรงาม

๙. บ้าน กม.ศูนย์

๑๐. จุฬางกูรวิทยา

กลุ่มบ้านใหม่ฯ ๒ (โรงเรียน)

๑. บ้านหนองเรือ

๒.วัดเทพรังษี

๓. วัดเทพประดิษฐ์

๔. บ้านทองหลาง

๕. วัดสมณาวาส

๖. บ้านหนองสองห้อง(เทพผาประชานุกูล)

๗. วัดพลสุวรรณ

๘. วัดสระจันทร์

๙. วัดชายอรัญ

๑๐. บ้านกอกดอนพยอม

๑๑. บ้านโนนไฮ

อำเภอแคนดง

กลุ่มแคนดง ๑ (โรงเรียน)

๑. บ้านยางทะเล

๒. บ้านซาดหัวหนองแคน

๓. วัดราษฎร์สามัคคี

๔. บ้านโนนกลาง

๕. อนุบาลแคนดง

๖. บ้านหนองการะโก

๗. บ้านกระทุ่มเครือ

๘. บ้านสระบัว

๙. บ้านงิ้ว

๑๐. บ้านหนองสรวงเมืองน้อย

กลุ่มแคนดง ๒ (โรงเรียน)

๑. บ้านหนองหญ้าคา

๒. บ้านป่าหนาม

๓. บ้านขี้เหล็ก

๔. บ้านดงพลอง

๕. บ้านหัวฝาย

๖. บ้านขามพิมาย

๗. บ้านโคกสว่าง

๘. บ้านกระทุ่มจานสามัคคี

๙. บ้านตะแบงสามัคคี

อำเภอนาโพธิ์

กลุ่มนาโพธิ์ ๑ (โรงเรียน)

๑. อนุบาลนาโพธิ์

๒. บ้านหัวขัว(เบญจคุรุราษฎร์อุทิศ)

๓. บ้านโศกกะฐิน

๔. วัดบุปผาราม

๕. วัดท่าเรียบ

๖. วัดสระทอง

๗. อมรสิริสามัคคี

๘. วัดพนมวัน

๙. วัดชัยสมพร

๑๐. บ้านคู

๑๑. สามัคคีคุรุราษฎร์บำรุง         

กลุ่มนาโพธิ์ ๒(โรงเรียน)

๑. ชุมชนบ้านนาแพง

๒. วัดธาตุ

๓. วัดทรงสุวรรณ

๔. บ้านโนนตาล

๕. บ้านโคกกุง

๖. วัดฤๅษีสถิต

๗. วัดสิริมงคล

๘. สามัคคีเทพอำนวย

เอกสารเผยแพร่ กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

สื่อการเรียนรู้ที่เกี่ยวข้อง

วารสารการศึกษา

ข่าวการศึกษา

ดาวน์โหลดเกียรติบัตรวันแห่งความภูมิใจ 

ปฏิทินงานกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา

ขอบคุณผู้เยี่ยมชม