การประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทั่วประเทศ ครั้งที่ 2/2566 ผ่านรระบบ video conference

            วันพุธที่ 3 พฤษภาคม 2566 นายบุญถิ่น มหาสาโร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 พร้อมด้วย นายเอกอนันท์ ปุริสังสันโต รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4  ผู้อำนวยการกลุ่มงานในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และศึกษานิเทศก์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 เข้าร่วมรับฟังการมอบนโยบายก่อนการเปิดภาคเรียน จากท่านอัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน   >>ดาวน์โหลดเอกสารการประชุม<<