นายเอกอนันต์  ปุริตังสันโต รองผอ.สพป.บร.4 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการคัดเลือกโรงเรียนที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ(Best Practices) ด้านการบริหารจัดการและการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

                    นายบุญถิ่น มหาสาโร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 มอบหมายให้นายเอกอนันต์  ปุริตังสันโต รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4  เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการคัดเลือกโรงเรียนที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ(Best Practices) ด้านการบริหารจัดการและการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ตามหลักเกณฑ์และวิธีการคณะกรรมการติดตามตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.) ตามคำสั่ง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 ที่ 113 /2566 โดยมีคณะกรรมการ ที่เข้าร่วมการประชุมครั้งนี้ คือ คณะกรรมการ ก.ต.ป.น. ประธานกลุ่มโรงเรียนทั้ง 6 อำเภอ จำนวน 20 กลุ่ม ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลประจำอำเภอจำนวน 6 อำเภอ และศึกษานิเทศก์ทุกท่านเป็นคณะกรรมการในการประชุมดังกล่าว