นายบุญถิ่น มหาสาโร

ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๔

0632544619

ประธานคณะกรรมการ 

นางกฤษณา เกลียววงศ์

ผอ.โรงเรียนวัดสิริมงคล

0933267625

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 

นายอนุชา สีหาวัฒน์

ผอ.โรงเรียนบ้านหนองนกเกรียน

0819765474

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 

นางสาวศศิพร รินทะ

ผอ.โรงเรียนวัดท่าเยี่ยม

0926968906

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 

นายเมธาพันธ์ กระสังข์สรสิริ

ผอ.โรงเรียนบ้านหนองการโก

0928166563

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 

นายภาคภูมิ แก้วกูล

ผอ.ร.ร.บ้านโนนเจริญ

0933584698

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 

นางอร่ามศรี จงปัตนา

ผอ.โรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปัญญา

0638795446

กรรมการที่เป็นผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของเอกชน 

สิบโท ณัฐวัตร โจระสา

ผอ.โรงเรียนบ้านขาม

กรรมการที่เป็นผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของรัฐ 

นายสนิท เกไธสง

ตำแหน่ง : ศึกษานิเทศก์

ปฏิบัติงาน : ผู้อำนวยการกลุ่ม

กรรมการและเลขานุการ