นายชวลิต เจนเจริญ 

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๔ 

นายเอกอนันต์ ปุริตังสันโต 

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๔ 

นายสนิท เกไธสง

นายสนิท เกไธสง

ตำแหน่ง : ศึกษานิเทศก์

ปฏิบัติงาน : ผู้อำนวยการกลุ่ม

กลุ่มโรงเรียนที่รับผิดชอบทุกกลุ่มโรงเรียนในสังกัด 

นายสุริยา สาแก้ว

ตำแหน่ง :ศึกษานิเทศก์

ปฏิบัติงาน : หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้

กลุ่มโรงเรียนที่รับผิดชอบ

-กลุ่มสตึก ๓

-กลุ่มสตึก ๔

นายพนัส สุขหนองบึง

ตำแหน่ง :ศึกษานิเทศก์

ปฏิบัติงาน : หัวหน้ากลุ่มงานวัดและประเมินผลการศึกษา

กลุ่มโรงเรียนที่รับผิดชอบ

-กลุ่มแคนดง ๑

-กลุ่มแคนดง ๒ 

นางสำเนียง ประนัดศรี

ตำแหน่ง :ศึกษานิเทศก์

ปฏิบัติงาน : หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา

กลุ่มโรงเรียนที่รับผิดชอบ

-กลุ่มคูเมือง ๓

-กลุ่มคูเมือง ๔

-กลุ่มคูเมือง ๕ 

นางสาวบุญโรม ดอมไธสง

ตำแหน่ง :ศึกษานิเทศก์

ปฏิบัติงาน : หัวหน้ากลุ่มงานนิเทศติดตาม และประเมินผลระบบการบริหารจัดการศึกษา

กลุ่มโรงเรียนที่รับผิดชอบ

-กลุ่มคูเมือง ๑

นางสาวพิชญ์มญช์ พลรัตน์

ตำแหน่ง :ศึกษานิเทศก์

ปฏิบัติงาน : หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา

กลุ่มโรงเรียนที่รับผิดชอบ

-กลุ่มสตึก ๑

-กลุ่มสตึก ๒

นายเฉลิมเกียรติ แก้วมา

ตำแหน่ง :ศึกษานิเทศก์

ปฏิบัติงาน : หัวหน้ากลุ่มงานเลขานุการ คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการศึกษา

กลุ่มโรงเรียนที่รับผิดชอบ

-กลุ่มนาโพธิ์ ๑

-กลุ่มนาโพธิ์ ๒ 

นางสาวสุวรรณา เปี่ยนไธสง

ตำแหน่ง :ศึกษานิเทศก์

ปฏิบัติงาน : งานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้

กลุ่มโรงเรียนที่รับผิดชอบ

-กลุ่มบ้านใหม่ไชยพจน์ ๑

-กลุ่มบ้านใหม่ไชยพจน์ ๒ 

นางพลอยชนก ทุนไธสง

ตำแหน่ง :ศึกษานิเทศก์

ปฏิบัติงาน : งานวัดและประเมินผลการศึกษา

กลุ่มโรงเรียนที่รับผิดชอบ

-กลุ่มพุทไธสง ๒

-กลุ่มพุทไธสง ๓ 

นางศิริมนต์ ละมุล

ตำแหน่ง :ศึกษานิเทศก์

ปฏิบัติงาน : งานนิเทศติดตาม และประเมินผลระบบการบริหารจัดการศึกษา

กลุ่มโรงเรียนที่รับผิดชอบ

-กลุ่มสตึก ๕

-กลุ่มสตึก ๖

นายวุฒินันทร์ พรนิคม

ตำแหน่ง :ศึกษานิเทศก์

ปฏิบัติงาน : กลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา

กลุ่มโรงเรียนที่รับผิดชอบ

-กลุ่มสตึก 

-กลุ่มสตึก 

นางรัตติกา คุ้มแวง

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ธุรการ

ปฏิบัติงาน : งานธุรการ