การขับเคลื่อน การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

School-Final-f5.pdf
นำเสนอ ITA for School Plan Workshop_2022 เผยแพร่.pdf
นำเสนอ ITA School.pdf